Home > Publicaties

Beleidsplan

De stichting stelt zich tot doel binnen de kaders van de statutaire doelstelling ondersteuning te verlenen aan personen en organisaties binnen Nederland en in het buitenland. De stichting streeft naar een verhouding tussen de hulp in het binnenland van minimaal 75% van de bestedingen en het buitenland van maximaal 25% van de bestedingen. De stichting geeft in principe ondersteuningen tot ten hoogste het bedrag van de jaarlijkse inkomsten, tenzij bijzondere omstandigheden afwijking van die regel rechtvaardigen.

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personen in dienst.

Doelstelling

  1. De opneming ter verzorging en opvoeding van wezen in het weeshuis;
  2. Het verstrekken van geldelijke bijdragen en ondersteuningen voor de verzorging, opvoeding en onderricht van wezen en halfwezen en kinderen uit onvolledige gezinnen in beginsel van Hervormde Huize;
  3. Alles wat dienstbaar kan zijn aan de jeugdzorg;
  4. Alles bij voorkeur ten bate van kinderen woonachtig of verblijvend in de gemeente Zutphen of omgeving in beginsel van Hervormde Huize.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het bestuur heeft in 2020 6 keer vergaderd. Vanwege de COVID 19 pandemie was het niet mogelijk om alle vergaderingen fysiek bijeen te zijn en is er in 3 van de 6 vergaderingen voor gekozen dit digitaal te laten plaatsvinden. Om dezelfde reden is er 2020 niet geschouwd bij een van onze pachters.

Er werd een groot aantal financiële ondersteuningen verleend zowel binnen als buiten Nederland. Alle ondersteuningen werden gedaan op basis van een begroting en verantwoording achteraf van de juiste besteding van de ondersteuning. Als gevolg van het COVID 19 virus, waardoor fysiek lesgeven dikwijls niet mogelijk was, hebben we in het jaar 2020 veel kinderen ondersteund door het verstrekken laptops ten behoeve van het thuis onderricht.

Er was in 2020 geen periodiek overleg met andere instellingen van weldadigheid werkzaam binnen de gemeente Zutphen als gevolg van de opgelegde beperkingen, maar wel was er een innige samenwerking met de Stichting Leergeld Zutphen.

Financiële verantwoording

Publicatie Financiële gegevens 2022 en toelichting. [PDF]
Publicatie Financiële gegevens 2021 en toelichting. [PDF]
Publicatie Financiële gegevens 2020 en toelichting. [PDF]
Publicatie Financiële gegevens 2019 en toelichting. [PDF]
Publicatie Financiële gegevens 2018 en toelichting. [PDF]
Publicatie Financiële gegevens 2017 en toelichting. [PDF]
Publicatie Financiële gegevens 2016 en toelichting. [PDF]
Publicatie Financiële gegevens 2015 en toelichting. [PDF]
Publicatie Financiële gegevens 2014 en toelichting. [PDF]

De jaarrekeningen worden jaarlijks gemaakt door KAB accountants & belastingadviseurs en worden jaarlijks gecontroleerd en beoordeeld door CONFIRM accountants. Dit geeft een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen en de resultaten van de stichting. Het geheel is in overeenstemming met de in Nederland geldende en van toepassing zijn grondslagen voor de financiële verslaggeving.