Home > Publicaties

Beleidsplan

De stichting stelt zich tot doel binnen de kaders van de statutaire doelstelling ondersteuning te verlenen aan personen en organisaties binnen Nederland en in het buitenland. De stichting streeft naar een verhouding tussen de hulp in het binnenland van minimaal 75% van de bestedingen en het buitenland van maximaal 25% van de bestedingen. De stichting geeft in principe ondersteuningen tot ten hoogste het bedrag van de jaarlijkse inkomsten, tenzij bijzondere omstandigheden afwijking van die regel rechtvaardigen.

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personen in dienst.

Doelstelling

  1. De opneming ter verzorging en opvoeding van wezen in het weeshuis;
  2. Het verstrekken van geldelijke bijdragen en ondersteuningen voor de verzorging, opvoeding en onderricht van wezen en halfwezen en kinderen uit onvolledige gezinnen in beginsel van Hervormde Huize;
  3. Alles wat dienstbaar kan zijn aan de jeugdzorg;
  4. Alles bij voorkeur ten bate van kinderen woonachtig of verblijvend in de gemeente Zutphen of omgeving in beginsel van Hervormde Huize.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het bestuur was in het jaar 2016 6 keer in vergadering bijeen. Er werden daarnaast bezoeken gebracht aan diverse pachters en een aantal verpachte terreinen werden geïnspecteerd.

Er werd een groot aantal financiële ondersteuningen verleend zowel binnen als buiten Nederland. Alle ondersteuningen werden gedaan op basis van een begroting en verantwoording achteraf van de juiste besteding van de ondersteuning. Het aantal binnenlandse aanvragen neemt sterk toe.

Er was periodiek overleg met andere instellingen van weldadigheid werkzaam binnen de gemeente Zutphen en gekeken wordt naar een gezamenlijk project binnen de werkgebieden van de instellingen.

Financiële verantwoording

Publicatie Financiële gegevens 2018 en toelichting. [PDF]
Publicatie Financiële gegevens 2017 en toelichting. [PDF]
Publicatie Financiële gegevens 2016 en toelichting. [PDF]
Publicatie Financiële gegevens 2015 en toelichting. [PDF]
Publicatie Financiële gegevens 2014 en toelichting. [PDF]

De jaarrekening 2016 zijn opgesteld door Kab accountants & belastingadviseurs en werd gecontroleerd en beoordeeld door CONFIRM accountants en geeft volgens mededeling van de accountant een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van de stichting en van het resultaat over 2016 en is in overeenstemming met de in Nederland geldende en van toepassing zijn grondslagen voor de financiële verslaggeving.

Zutphen, mei 2017.