Home > Publications

Financiële verantwoording

Het eigen vermogen van de stichting bedroeg ultimo 2012 € 1.370.000,00. De inkomsten bedroegen in het jaar 2012 € 126.000,00 en de uitgaven bedroegen € 119.000,00. Het netto resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. De jaarrekening 2012 werd gecontroleerd en beoordeeld door de accountant BDO Audit & Assurance B.V. en geeft volgens mededeling van […]

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Het bestuur was in het jaar 2012 6 keer in vergadering bijeen. Er werden daarnaast bezoeken gebracht aan diverse pachters en een aantal verpachte terreinen werden geïnspecteerd. Er werd een groot aantal financiële ondersteuningen verleend zowel binnen als buiten Nederland. Alle ondersteuningen werden gedaan op basis van een begroting en verantwoording achteraf van de juiste […]

Doelstelling

De opneming ter verzorging en opvoeding van wezen in het weeshuis; Het verstrekken van geldelijke bijdragen en ondersteuningen voor de verzorging, opvoeding en onderricht van wezen en halfwezen en kinderen uit onvolledige gezinnen in beginsel van Hervormde Huize Alles wat dienstbaar kan zijn aan de jeugdzorg; Alles bij voorkeur ten bate van kinderen woonachtig of […]

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personen in dienst. De bestuursleden ontvangen jaarlijks een vacatiegeld ad € 1.000,00 voor het bijwonen en voorbereiden van de vergaderingen. De door hen in de uitoefening van hun werkzaamheden gemaakte onkosten worden op basis van schriftelijke verantwoording vergoed.

Beleidsplan

De stichting stelt zich tot doel binnen de kaders van de statutaire doelstelling ondersteuning te verlenen aan personen en organisaties binnen Nederland en in het buitenland. De stichting streeft naar een verhouding tussen de hulp in het binnenland van minimaal 75% van de bestedingen en het buitenland van maximaal 25 % van de bestedingen. De […]