Home > Publications > Financiële verantwoording

Het eigen vermogen van de stichting bedroeg ultimo 2012 € 1.370.000,00.

De inkomsten bedroegen in het jaar 2012 € 126.000,00 en de uitgaven bedroegen € 119.000,00.

Het netto resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.

De jaarrekening 2012 werd gecontroleerd en beoordeeld door de accountant BDO Audit & Assurance B.V. en geeft volgens mededeling van de accountant een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van de stichting en van het resultaat over 2012 en is in overeenstemming met de in Nederland geldende en van toepassing zijn grondslagen voor de financiële verslaggeving.